Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 02 marca 2024
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław
pochmurno
9°C

XVIII Ogólopolski Konkurs Plastyczny

XIII OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ

organizowany pod honorowym patronatem 

prawnuczki Marii Konopnickiej, Pani Joanny Modrzejewskiej

 

Regulamin

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej              w Kaliszu

Koordynatorzy - mgr Ewa Pszczoła, mgr Olga Gul, mgr Małgorzata Marszał

Cele: 
·         upowszechnianie wśród dzieci utworów Marii Konopnickiej,

·         kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej własnych przemyśleń i refleksji,

·         rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni twórczej,

·         przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zasady uczestnictwa:
·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych. 

·         Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej (prosimy nie kopiować ilustracji z książek).

·         Format pracy – A3.

·         Technika wykonania: malarstwo, rysunek, grafika, collage /poza pracami 
z materiałów sypkich, spożywczych/.

·         Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące uczestnika konkursu:

ü  imię i nazwisko autora pracy,

ü  klasę,

ü  tytuł wiersza lub utworu,

ü  nazwę szkoły z adresem, nr telefonu i adresem e-mail,

ü  imię i nazwisko opiekuna.

Prace powinny być podpisane czytelnie (najlepiej drukiem) według powyższego wzoru na załączniku nr 1. W przeciwnym przypadku zostaną odrzucone jako niezgodne z regulaminem.

·         Do prac należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA (załącznik nr 2), zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 3) oraz oświadczenie opiekuna/nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4). Prace plastyczne bez ww. zgód pozostaną bez oceny. 

·         Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

·         Twórczość uczestników oceniana będzie w dwóch kategoriach:

I.             uczniowie klas I – III 

II.            uczniowie klas IV – VI

·           Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:

ü  zgodność z tematyką konkursu,

ü  walory estetyczne pracy,

ü  oryginalność,

ü  samodzielność wykonania,

ü  dobór technik plastycznych.

·         Komisja przyzna w każdej kategorii wiekowej równorzędne nagrody, może też przyznać wyróżnienia specjalne.

·         Decyzje Komisji Konkursowej, powołanej przez organizatorów, 
są ostateczne.

Termin przyjmowania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać w terminie zapewniającym dotarcie przesyłki do 28 marca 2024 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3, 62 – 800 Kalisz (tel. 62 501 17 27, e - mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl).

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi do 23 maja 2024 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.sp10.kalisz.pl
 

 

                                                                            Zapraszam do udziału w konkursie

                                                                                                                Beata Prus 

                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu  

                                                                                                                    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 

1.    Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3, 62 – 800 Kalisz.

2.    W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@sp10.kalisz.pl

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu promocji osiągnięć osób biorących udział w konkursie, którego dotyczy bieżący regulamin. Administrator powołując się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zwróci się z prośbą  o wyrażenie zgody, wskazując cele przetwarzania.

4.    Dane osobowe uczestników są udostępniane tylko i wyłącznie osobom 
i podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzanych danych lub osoby te są upoważnione do przetwarzania tych danych z racji pełnionych w szkole obowiązków. 

5.    Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez nie czynności i postępowań.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie zostaną usunięte.

7.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. A jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp10.kalisz.pl

8.    Jeśli osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora uzna, że odbywa się to niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.    Administrator informuje, że decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do zakwalifikowania uczestnika do konkursu będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Natomiast decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku będzie skutkować pominięciem informacji o uczestniku podczas publikacji danych na temat wydarzeń, w których uczestnik brał udział.

10.   Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

im. Marii Konopnickiej – prosimy przykleić 
na odwrocie pracy, wypełnić drukowanymi literami

 

 

imię i nazwisko autora pracy
 
klasa
 
tytuł wiersza lub utworu
 

 

 
nazwa szkoły
 

 

 

 
adres szkoły
 

 

 

 
nr telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
 
adres e-mail szkoły
 
imię i nazwisko opiekuna
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU 
     XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

     im. Marii Konopnickiej

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ

 

……………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

……………………………………………………………………………………………………………

klasa

 

……………………………………………………………………………………………………………

nazwa instytucji/szkoły

 

……………………………………………………………………………………………………………

adres instytucji/szkoły

 

…………………………………………………………………………………………..........................

e-mail, telefon kontaktowy

 

……………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej(go) podopiecznej(go) w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. Marii Konopnickiej.

Oświadczam, że praca plastyczna nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad prawnych a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

Zezwalam Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do pracy plastycznej w zakresie niezbędnym do publikacji na stronie internetowej podanej przez Organizatora Konkursu, w mediach 
i prasie oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu.

Oświadczam, że praca plastyczna zgłaszana do Konkursu nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, praw majątkowych do pracy plastycznej 
w zakresie:

Ø  utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy – wytwarzanie egzemplarzy pracy bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;

Ø  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę plastyczną utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie pracy lub jej fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego; 

Ø  oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

……………………………………                                                                            ……………………………………

                  data                                                                                                            podpis rodzica/opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

im. Marii Konopnickiej

 

 

 

…………………………………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu): 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam jako rodzic/opiekun prawny zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego zawartych w karcie zgłoszenia do XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 
w Kaliszu:

Ø  w celu uczestnictwa, realizacji, w tym rozstrzygnięcia ww. konkursu i wyłonienia laureatów;

Ø  dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności sprawozdawczych względem patronów ww. konkursu;

Ø  w przypadku otrzymania nagrody, wyróżnienia lub kwalifikacji do wystawy – w celu umieszczenia danych osobowych laureata, tj. imienia i nazwiska, na stronie internetowej Organizatora, w prasie i mediach.

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na fotografiach, które mogą być wykonane w ramach realizacji XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora, w prasie 
i mediach.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z załączoną do regulaminu klauzulą informacyjną:

 

 

 

 

 

……………………………..                                          ………………………………………………………

              data                                                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

im. Marii Konopnickiej

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA/NAUCZYCIELA O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

                                                                                          

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy i danych teleadresowych instytucji zgłaszającej uczestnika XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji ww. konkursu.

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografiach, które mogą być wykonane w ramach realizacji XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora, w prasie 
i mediach.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z załączoną do regulaminu klauzulą informacyjną:

 

 

 

 

 

………………………………….                                ………………………………………………

             data                                                                                         podpis opiekuna pod kierunkiem,

                                                                                                                 którego została wykonana praca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


organizowany pod honorowym patronatem 

prawnuczki Marii Konopnickiej, Pani Joanny Modrzejewskiej

 

 

 

Regulamin

 

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej              w Kaliszu
 

Koordynatorzy - mgr Ewa Pszczoła, mgr Olga Gul, mgr Małgorzata Marszał
 

Cele: 
·         upowszechnianie wśród dzieci utworów Marii Konopnickiej,

·         kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej własnych przemyśleń i refleksji,

·         rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni twórczej,

·         przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

Zasady uczestnictwa:
·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych. 

·         Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej (prosimy nie kopiować ilustracji z książek).

·         Format pracy – A3.

·         Technika wykonania: malarstwo, rysunek, grafika, collage /poza pracami 
z materiałów sypkich, spożywczych/.

·         Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące uczestnika konkursu:

ü  imię i nazwisko autora pracy,

ü  klasę,

ü  tytuł wiersza lub utworu,

ü  nazwę szkoły z adresem, nr telefonu i adresem e-mail,

ü  imię i nazwisko opiekuna.

Prace powinny być podpisane czytelnie (najlepiej drukiem) według powyższego wzoru na załączniku nr 1. W przeciwnym przypadku zostaną odrzucone jako niezgodne z regulaminem.

·         Do prac należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA (załącznik nr 2), zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 3) oraz oświadczenie opiekuna/nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4). Prace plastyczne bez ww. zgód pozostaną bez oceny. 

·         Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

·         Twórczość uczestników oceniana będzie w dwóch kategoriach:

I.             uczniowie klas I – III 

II.            uczniowie klas IV – VI

·           Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:

ü  zgodność z tematyką konkursu,

ü  walory estetyczne pracy,

ü  oryginalność,

ü  samodzielność wykonania,

ü  dobór technik plastycznych.

·         Komisja przyzna w każdej kategorii wiekowej równorzędne nagrody, może też przyznać wyróżnienia specjalne.

·         Decyzje Komisji Konkursowej, powołanej przez organizatorów, 
są ostateczne.

 

Termin przyjmowania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać w terminie zapewniającym dotarcie przesyłki do 28 marca 2024 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3, 62 – 800 Kalisz (tel. 62 501 17 27, e - mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl).

 

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi do 23 maja 2024 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.sp10.kalisz.pl
 

 

 

 

                                                                            Zapraszam do udziału w konkursie

 

                                                                                                                Beata Prus 

                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu  

                                                                                                                    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 

1.    Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3, 62 – 800 Kalisz.

2.    W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@sp10.kalisz.pl

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu promocji osiągnięć osób biorących udział w konkursie, którego dotyczy bieżący regulamin. Administrator powołując się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zwróci się z prośbą  o wyrażenie zgody, wskazując cele przetwarzania.

4.    Dane osobowe uczestników są udostępniane tylko i wyłącznie osobom 
i podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzanych danych lub osoby te są upoważnione do przetwarzania tych danych z racji pełnionych w szkole obowiązków. 

5.    Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez nie czynności i postępowań.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie zostaną usunięte.

7.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. A jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp10.kalisz.pl

8.    Jeśli osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora uzna, że odbywa się to niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.    Administrator informuje, że decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do zakwalifikowania uczestnika do konkursu będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Natomiast decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku będzie skutkować pominięciem informacji o uczestniku podczas publikacji danych na temat wydarzeń, w których uczestnik brał udział.

10.   Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

im. Marii Konopnickiej – prosimy przykleić 
na odwrocie pracy, wypełnić drukowanymi literami

 

 

imię i nazwisko autora pracy
 
klasa
 
tytuł wiersza lub utworu
 

 

 
nazwa szkoły
 

 

 

 
adres szkoły
 

 

 

 
nr telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
 
adres e-mail szkoły
 
imię i nazwisko opiekuna
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU 
     XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

     im. Marii Konopnickiej

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ

 

……………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

……………………………………………………………………………………………………………

klasa

 

……………………………………………………………………………………………………………

nazwa instytucji/szkoły

 

……………………………………………………………………………………………………………

adres instytucji/szkoły

 

…………………………………………………………………………………………..........................

e-mail, telefon kontaktowy

 

……………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej(go) podopiecznej(go) w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. Marii Konopnickiej.

Oświadczam, że praca plastyczna nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad prawnych a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

Zezwalam Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do pracy plastycznej w zakresie niezbędnym do publikacji na stronie internetowej podanej przez Organizatora Konkursu, w mediach 
i prasie oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu.

Oświadczam, że praca plastyczna zgłaszana do Konkursu nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, praw majątkowych do pracy plastycznej 
w zakresie:

Ø  utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy – wytwarzanie egzemplarzy pracy bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;

Ø  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę plastyczną utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie pracy lub jej fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego; 

Ø  oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

……………………………………                                                                            ……………………………………

                  data                                                                                                            podpis rodzica/opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

im. Marii Konopnickiej

 

 

 

…………………………………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu): 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam jako rodzic/opiekun prawny zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego zawartych w karcie zgłoszenia do XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 
w Kaliszu:

Ø  w celu uczestnictwa, realizacji, w tym rozstrzygnięcia ww. konkursu i wyłonienia laureatów;

Ø  dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności sprawozdawczych względem patronów ww. konkursu;

Ø  w przypadku otrzymania nagrody, wyróżnienia lub kwalifikacji do wystawy – w celu umieszczenia danych osobowych laureata, tj. imienia i nazwiska, na stronie internetowej Organizatora, w prasie i mediach.

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na fotografiach, które mogą być wykonane w ramach realizacji XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora, w prasie 
i mediach.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z załączoną do regulaminu klauzulą informacyjną:

 

 

 

 

 

……………………………..                                          ………………………………………………………

              data                                                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

im. Marii Konopnickiej

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA/NAUCZYCIELA O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

                                                                                          

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy i danych teleadresowych instytucji zgłaszającej uczestnika XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji ww. konkursu.

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografiach, które mogą być wykonane w ramach realizacji XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora, w prasie 
i mediach.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z załączoną do regulaminu klauzulą informacyjną:

 

 

 

 

 

………………………………….                                ………………………………………………

             data                                                                                         podpis opiekuna pod kierunkiem,

                                                                                                                 którego została wykonana praca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


organizowany pod honorowym patronatem 

prawnuczki Marii Konopnickiej, Pani Joanny Modrzejewskiej

 

 

 

Regulamin

 

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej              w Kaliszu
 

Koordynatorzy - mgr Ewa Pszczoła, mgr Olga Gul, mgr Małgorzata Marszał
 

Cele: 
·         upowszechnianie wśród dzieci utworów Marii Konopnickiej,

·         kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej własnych przemyśleń i refleksji,

·         rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni twórczej,

·         przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

Zasady uczestnictwa:
·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych. 

·         Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej (prosimy nie kopiować ilustracji z książek).

·         Format pracy – A3.

·         Technika wykonania: malarstwo, rysunek, grafika, collage /poza pracami 
z materiałów sypkich, spożywczych/.

·         Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące uczestnika konkursu:

ü  imię i nazwisko autora pracy,

ü  klasę,

ü  tytuł wiersza lub utworu,

ü  nazwę szkoły z adresem, nr telefonu i adresem e-mail,

ü  imię i nazwisko opiekuna.

Prace powinny być podpisane czytelnie (najlepiej drukiem) według powyższego wzoru na załączniku nr 1. W przeciwnym przypadku zostaną odrzucone jako niezgodne z regulaminem.

·         Do prac należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA (załącznik nr 2), zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 3) oraz oświadczenie opiekuna/nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4). Prace plastyczne bez ww. zgód pozostaną bez oceny. 

·         Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

·         Twórczość uczestników oceniana będzie w dwóch kategoriach:

I.             uczniowie klas I – III 

II.            uczniowie klas IV – VI

·           Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:

ü  zgodność z tematyką konkursu,

ü  walory estetyczne pracy,

ü  oryginalność,

ü  samodzielność wykonania,

ü  dobór technik plastycznych.

·         Komisja przyzna w każdej kategorii wiekowej równorzędne nagrody, może też przyznać wyróżnienia specjalne.

·         Decyzje Komisji Konkursowej, powołanej przez organizatorów, 
są ostateczne.

 

Termin przyjmowania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać w terminie zapewniającym dotarcie przesyłki do 28 marca 2024 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3, 62 – 800 Kalisz (tel. 62 501 17 27, e - mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl).

 

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi do 23 maja 2024 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.sp10.kalisz.pl
 

 

 

 

                                                                            Zapraszam do udziału w konkursie

 

                                                                                                                Beata Prus 

                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu  

                                                                                                                    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 

1.    Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3, 62 – 800 Kalisz.

2.    W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@sp10.kalisz.pl

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu promocji osiągnięć osób biorących udział w konkursie, którego dotyczy bieżący regulamin. Administrator powołując się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zwróci się z prośbą  o wyrażenie zgody, wskazując cele przetwarzania.

4.    Dane osobowe uczestników są udostępniane tylko i wyłącznie osobom 
i podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzanych danych lub osoby te są upoważnione do przetwarzania tych danych z racji pełnionych w szkole obowiązków. 

5.    Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez nie czynności i postępowań.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie zostaną usunięte.

7.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. A jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp10.kalisz.pl

8.    Jeśli osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora uzna, że odbywa się to niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.    Administrator informuje, że decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do zakwalifikowania uczestnika do konkursu będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Natomiast decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku będzie skutkować pominięciem informacji o uczestniku podczas publikacji danych na temat wydarzeń, w których uczestnik brał udział.

10.   Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

im. Marii Konopnickiej – prosimy przykleić 
na odwrocie pracy, wypełnić drukowanymi literami

 

 

imię i nazwisko autora pracy
 
klasa
 
tytuł wiersza lub utworu
 

 

 
nazwa szkoły
 

 

 

 
adres szkoły
 

 

 

 
nr telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
 
adres e-mail szkoły
 
imię i nazwisko opiekuna
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU 
     XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

     im. Marii Konopnickiej

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ

 

……………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

……………………………………………………………………………………………………………

klasa

 

……………………………………………………………………………………………………………

nazwa instytucji/szkoły

 

……………………………………………………………………………………………………………

adres instytucji/szkoły

 

…………………………………………………………………………………………..........................

e-mail, telefon kontaktowy

 

……………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej(go) podopiecznej(go) w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. Marii Konopnickiej.

Oświadczam, że praca plastyczna nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad prawnych a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

Zezwalam Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do pracy plastycznej w zakresie niezbędnym do publikacji na stronie internetowej podanej przez Organizatora Konkursu, w mediach 
i prasie oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu.

Oświadczam, że praca plastyczna zgłaszana do Konkursu nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, praw majątkowych do pracy plastycznej 
w zakresie:

Ø  utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy – wytwarzanie egzemplarzy pracy bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;

Ø  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę plastyczną utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie pracy lub jej fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego; 

Ø  oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

……………………………………                                                                            ……………………………………

                  data                                                                                                            podpis rodzica/opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

im. Marii Konopnickiej

 

 

 

…………………………………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu): 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam jako rodzic/opiekun prawny zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego zawartych w karcie zgłoszenia do XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 
w Kaliszu:

Ø  w celu uczestnictwa, realizacji, w tym rozstrzygnięcia ww. konkursu i wyłonienia laureatów;

Ø  dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności sprawozdawczych względem patronów ww. konkursu;

Ø  w przypadku otrzymania nagrody, wyróżnienia lub kwalifikacji do wystawy – w celu umieszczenia danych osobowych laureata, tj. imienia i nazwiska, na stronie internetowej Organizatora, w prasie i mediach.

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na fotografiach, które mogą być wykonane w ramach realizacji XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Marii Konopnickiej oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora, w prasie 
i mediach.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z załączoną do regulaminu klauzulą informacyjną:

 

 

 

 

 

……………………………..                                          ………………………………………………………

              data                                            

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.